วิสัยทัศน์ " เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

20/10/63

15:42 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

16/10/63

16:54 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมทีมงานร่วมประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

15/10/63

15:33 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1 [...]

14/10/63

12:14 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

20/10/63

15:42 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

16/10/63

16:54 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมทีมงานร่วมประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

15/10/63

15:33 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1 [...]

14/10/63

12:14 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

20/10/63

15:42 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

16/10/63

16:54 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมทีมงานร่วมประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

15/10/63

15:33 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1 [...]

14/10/63

12:14 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

20/10/63

15:42 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

16/10/63

16:54 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมทีมงานร่วมประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

15/10/63

15:33 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1 [...]

14/10/63

12:14 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 0 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ส่วนกลาง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ดูทั้งหมด