การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q@A  

O9 Social Network    Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน0

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี 2565 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

- คู่มือการใช้งานระบบ OTOP Big Data ปี 2564
แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service 
- สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- สมัครลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด และ SARแผนการดำเนินงาน ปี 63

แผนการดำเนินงาน ปี 2562

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 433/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ "พัฒนาชุมชนใสสะอาด" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุี

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เรื่อง ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วย กข.คจ.ปี53

ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.ปี2555

คู่มือการเข้าเรียน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)