อำเภอพระพุทธบาท

สพ.อ.พระพุทธบาท สนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน “กีฬาต้านยาเสพติด”

🌻🌻สพ.อ.พระพุทธบาท สนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน “กีฬาต้านยาเสพติด” 🌻🌻 ✅ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ✅ นายเรืองลักษณ์  เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท มอบหมายให้ นายรุ่งนิรันต์ นามวิชา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ในกิจกรรมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด “หนองแกคัพครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ✅ ในการนี้ นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) คณะครู,นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนตำบลหนองแก  เข้าร่วมกิจกรรม ✅ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด ✅ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📸 ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท # มะพร้าวน้ำหวาน ปูนมาลย์ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา # 🌻 มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 chang for good #เศรษฐกิจฐานมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอแก่งคอย

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 “Soil, Where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”“Great food from good soil for better life awareness week : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

กรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย “Soil, Where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” “Great food from good soil for better life awareness week : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 5 ธันวาคม 2565 กิจกกรม เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ กิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า คน บริเวณสะพานโยธาธิการหินซ้อน - ท่าเสา  หมู่ที่ 7  ต.หินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 1  และ วันที่ 5  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี …………………………………… กิจกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 13..00 - 16.30 น. กิจกกรม เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ 1.เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่สาธารณชน 2.เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ดำเนินการ มีการเอามื้อสามัคคีในการปลูกหญ้าแฝก และการปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่บริเวณศูนย์ ฯ  นอกจากนี้ยังมีการรับมอบเครื่องตะบันน้ำ โดยคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน คืนรอยยิ้มกลับสู่ชุมชน กิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.. กิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า คน “Great food from good soil for better life awareness week : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”           "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปรับภูมิทัศพัฒนาพื้นที่ บริเวณสะพานโยธาธิการหินซ้อน - ท่าเสา  หมู่ที่ 7  ต.หินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI [caption id="attachment_1213" align="alignnone" width="195"] WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI[/caption] [caption id="attachment_1290" align="alignnone" width="130"] สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย  WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI[/caption] #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
อำเภอเมืองสระบุรี

⭐️พช. เมืองสระบุรี บูรณาการงานขับเคลื่อนกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้างสุข

                                                ⭐️พช. เมืองสระบุรี บูรณาการงานขับเคลื่อนกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารฯ พ.ศ. 2566 (อย่างต่อเนื่อง) และการส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน...🥒🥕🥬 🥬วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 🥕เวลา 09.00 น. 🥒ณ โรงเรียนวัดถนนเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ⭐️นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี มอบหมายให้ นายมานะ หร่ายเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา ทิวาวงษ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารฯ และการส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีเป้าหมายร่วมกิจกรรม ได้แก่ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ วัดถนนเหล็ก คณะครูโรงเรียนวัดถนนเหล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดถนนเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในหมู่บ้าน ⭐️โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโดยใช้กลไก บวร ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกในการขับกิจกรรมให้เข้าถึงชุมชน และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว ⭐️2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยการสาธิตวิธีการ ขั้นตอน และการสร้างความเข้าใจให้ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษ์โลก ประโยชน์ของปุ๋ยหมักที่ได้จากการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ⭐️3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 (อย่างต่อเนื่อง) ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และให้เยาวชนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กในโรงเรียน สร้างสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ⭐️4. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เยาวชน โดยการบรูณาการป้องกันภัยยาเสพติดแก่เยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จักการออมทรัพย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 📷ภาพ/ ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี
อำเภอแก่งคอย

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันดินโลก(5 ธันวาคม 65) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว

กรมการพัฒนาชุมชน
[caption id="attachment_1213" align="alignnone" width="300"] สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 1 ธ.ค. 65 นี้ มีกิจกกรมและนิทรรศการมากมายในงาน[/caption] [caption id="attachment_1219" align="alignnone" width="300"] จัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565[/caption] [caption id="attachment_1214" align="alignnone" width="300"] รวมถึงนวัตกรรมเสริมแรงให้ดิน ด้วยการปลูกแฝกในกระบอกไม้ไผ่[/caption] [caption id="attachment_1221" align="alignnone" width="300"] เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป[/caption]
อำเภอหนองโดน

❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน ดำเนินการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน❤️

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ✅ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ  ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานกองทุนแม่ และมีการคัดเลือก คณะกรรมการ พร้อม การรับสมัครสมาชิก การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการร่วมมือการป้องกันปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม จำนวน 10 คน 😷การดำเนินกิจกรรมเเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 📷ประชาสัมพันธ์โดย: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน 🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌈 Change for good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอเมืองสระบุรี

การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐานราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง

อำเภอเมืองสระบุรีขอประชาสัมพันธ์ของเชิญชวนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการปลุกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไฟร ต้านภัย COVID-19
อำเภอวังม่วง

สพอ.วังม่วง จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

🔊สพอ.วังม่วง จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ🌻 🗓วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอวังม่วง (อาคารหลวงพ่อคูณ) 🙏 🌻นางนาราวดี ศรีคงแก้ว พัฒนาการอำเภอวังม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 20 กองทุน ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังม่วง ครั้งที่ 2/2565 ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้ (sparkle) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 (sparkle) รายงานสถานะทางการเงินในบัญชีของเครือข่ายอำเภอวังม่วง (sparkle) การจัดโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดหลังเขา ม.14 ต.วังม่วง (sparkle)การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (sparkle)การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 และคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 😷💉การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 🔊ประชาสัมพันธ์โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 🌱มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี🌻 🌱Change for Good 🌻 🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌻
อำเภอบ้านหมอ

“พช.บ้านหมอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดย มีนายสุรพงษ์ คงโรจน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ ศูนย์อนามัย 4 สระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี #Changeforgood #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมอ #พชบ้านหมอ #CDD #กรมการพัฒนาชุมชม #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
อำเภอหนองโดน

สพอ.หนองโดน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)  

  📆 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองโดน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองโดนและ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ปลัดอำเภอหนองโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลบ้านกลับ นักศึกษาวิชาทหารจาก มทบ.ที่18 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ✅ซึ่งว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ  ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 🏛️ทั้งนี้นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 📍ปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และ อบต.บ้านกลับ 📍ติดตั้งถังขยะเปียก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 📍ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ❇️กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ 😷การดำเนินกิจกรรมเเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 📷ประชาสัมพันธ์โดย: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน 🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 Change for good 🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565