อำเภอพระพุทธบาท

สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

🌻🌻 สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 🌻🌻 ✅   วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ✅นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท มอบหมายให้นายสัญญา ศรีวิไลย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ใต้ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท ✅ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนบ้านโพธิ์ใต้ ✅   โดยได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ความสำคัญและความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชี้แจงระเบียบ วัตถุประสงค์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ 4.สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร่วมกำหนดระเบียบที่ถือปฏิบัติร่วมกัน ✅   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📸 ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท # มะพร้าวน้ำหวาน ปูนมาลย์ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา # 🌻 มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 chang for good 🌻 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
อำเภอพระพุทธบาท

ศจพ.อ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

🌻🌻 ศจพ.อ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 🌻🌻 ✅   วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ✅ นายเรืองลักษณ์  เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท ประธานคณะกรรมการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน อำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ในโครงการสนับสนุนอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและครัวเรือนด้อยโอกาสตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้จากระบบ TPMAP จำนวน 40 ครัวเรือน เพื่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  โดยมีคณะกรรมการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน อำเภอพระพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรม ✅   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📸 ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท # มะพร้าวน้ำหวาน ปูนมาลย์ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา # 🌻 มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 chang for good 🌻 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
อำเภอพระพุทธบาท

สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🌻🌻 สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน🌻🌻 ✅   วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ✅นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ✅ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระพุทธบาท ทุกกองทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน ✅   โดยได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับประธานกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้ ความสำคัญและความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ โครงการ 90 พรรษา 90ล้านซีซี” ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม “ โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา” ✅   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📸 ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท # มะพร้าวน้ำหวาน ปูนมาลย์ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา # 🌻 มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 chang for good 🌻 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
อำเภอพระพุทธบาท

สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🌻🌻 สพอ.พระพุทธบาท ขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน🌻🌻 ✅   วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ✅นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ✅ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระพุทธบาท ทุกกองทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน ✅   โดยได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับประธานกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้ ความสำคัญและความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ โครงการ 90 พรรษา 90ล้านซีซี” ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม “ โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา” ✅   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📸 ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท # มะพร้าวน้ำหวาน ปูนมาลย์ชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา # 🌻 มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 chang for good 🌻 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
อำเภอแก่งคอย

โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ เป็นประธานกรรมการในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอแก่งคอยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว หัวหน้าคณะทำงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชำผักแพว ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พร้อมตอบข้อคำถามและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการพัฒาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ❌❌การดำเนินการตรวจประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด❌❌ 📸 ภาพ : น.ส.ปิยะมาศ สุขเลิศ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ✒️ ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี #กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 #Change for good #สถานีข่าวCNSสระบุรี #มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
อำเภอแก่งคอย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอแก่งคอย

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาฯ >> สนง.ปกครองอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย สพอ.แก่งคอย อบต.สองคอน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย >>นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย มอบหมายให้ น.ส.กมลรัตน์ โลมะพันธ์ และน.ส.ศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ >>ประกอบไปด้วยกิจกรรม สักการะรอยพระพุทธบาท ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดรอบวัดฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 💉ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 📷ประชาสัมพันธ์โดย: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย 🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌻 Change for good 🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565