อำเภอแก่งคอย

พช.แก่งคอย รับการตรวจติดตามจาก สตง.สระบุรี และ ปปช.สระบุรี ลงพื้นที่วัดแปลง “โคก หนอง นา” จริง (CLM 15 ไร่) เป็นวันที่ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ แปลงครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (โคกหนองนา พช.) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบโครงการจากหน้างานจริง แปลง CLM 15 ไร่ ในการนี้ นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายช่างโยธาเทศบาลเมืองทับกวาง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้การต้อนรับและรับการลงพื้นที่ตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่ (กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของแปลงครัวเรือน นายปัญญา มะค่าทอง ม.8 ต.ทับกวาง แบบมาตรฐาน 15 ไร่ ประเภทดินร่วนปนทราย ในการลงพื้นที่หน้างานของ สตง.และ ปปช.ได้มีรายละเอียดการตรวจสอบจากหน้างาน ดังนี้ หนอง : ตรวจสอบรูปทรงของหนองทั้ง 4 บ่อ วัดความกว้างปาก , ตะพัก/ชาน, วัดความลาดเอียง ด้วยสายวัด+ไม้สตาฟ , วัดความลึกแต่ละชั้นด้วยสายวัด+ไม้สตาฟ  โดยทำการสุ่มและขยับตำแหน่งที่วัดประมาณ 4-5จุด คลองไส้ไก่ วัดความกว้างของปากบน , ก้นคลอง ด้วยตลับเมตร วัดความลึกด้วยสายวัด + ตลับเมตร โดยทำการวัดทุกระยะ  20 เมตร  และทำการวัดระยะความยาวโดยใช้สายวัด เช็คระยะอ้างอิงที่ผู้คุมงานทำสัญลักษณ์ไว้ / เช็คระยะดินเดิมจากขอบบ่อ เพื่อหาระดับดินเดิม ในการนี้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีการคำนวณปริมาตรดินขุดหนองและคลองใส่ไก่ พร้อมให้คำแนะนำในการคำนวณปริมาตรดินขุดตลอดวิธีการคำนวนวงเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นสำคัญ
อำเภอแก่งคอย

พช.แก่งคอย รับการตรวจติดตามจาก สตง.สระบุรี ลงพื้นที่วัดแปลง “โคก หนอง นา” จริง (HLM 1 ไร่ และ 3 ไร่)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564  ณ แปลงครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (โคกหนองนา พช.) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบโครงการจากหน้างานจริง จำนวน 3 แปลง ในการนี้ นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย นักวิชาการผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผอ.กองช่างตำบลท่าคล้อ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้การต้อนรับและรับการลงพื้นที่ตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่ (กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของแปลงของครัวเรือน ทั้ง 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1. แปลงนายธวัช ศรีหาญ  ม.3 ต.ท่าคล้อ แบบมาตรฐาน 1 ไร่ ประเภท ดินร่วนปนทราย 1:3 2. แปลงนงคราญ คำภีระ ม.7 ต.ท่าคล้อ แบบมาตรฐาน 1 ไร่ ประเภท ดินร่วนปนทราย 1:1 3. แปลงนายเชาว์ลิต เชื่อมขุนทศ ม.9 ต.หินซ้อน แบบมาตรฐาน 3 ไร่ ประเภท ดินร่วนปนทราย 1:3 ในการตรวจสอบหน้างานได้มีรายละเอียดการตรวจสอบจากหน้างาน ดังนี้ หนอง : ตรวจสอบรูปทรงของหนอง  วัดความกว้างปาก , ตะพัก/ชาน, วัดความลาดเอียง ด้วยสายวัด+ไม้สตาฟ , วัดความลึกแต่ละชั้นด้วยสายวัด+ไม้สตาฟ  โดยทำการสุ่มและขยับตำแหน่งที่ วัดประมาณ 4-5 จุด คลองไส้ไก่ วัดความกว้างของปากบน , ก้นคลอง ด้วยตลับเมตร วัดความลึกด้วยสายวัด + ไม้สตาฟ โดยทำการวัดทุกระยะ  20 เมตร  และทำการวัดระยะความยาวโดยใช้สายวัด เช็คระยะอ้างอิงที่ผู้คุมงานทำสัญลักษณ์ไว้ / เช็คระยะดินเดิมจากขอบบ่อ เพื่อหาระดับดินเดิม ในการนี้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีการคำนวณปริมาตรดินขุดหนองและคลองใส่ไก่ พร้อมให้คำแนะนำในการคำนวณปริมาตรดินขุดตลอดวิธีการคำนวนวงเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ สตง.จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นสำคัญ
อำเภอแก่งคอย

แค่ปลูกผักก็ยังไม่พอ ! ซึ้งใจ พช. ครัวเรือนต้นแบบแก่งคอยสุดปลื้ม ทำโคก หนอง นา พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้

นางปัญรักษ์ จันทา ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พช. ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กล่าวความประทับใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ พช. ทุกคน ที่ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ถ้าไม่ได้เป็นคนของ พช. จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชุมชนบ้าง ขอบคุณพัฒนาชุมชนอย่างมาก ที่ทำให้ได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ ได้มีโอกาสสานต่อการทำงานพัฒนาชุมชน อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาชุมชน สระบุรี >>> https://www.facebook.com/100006341044564/posts/2921704281384245/?d=n
อำเภอแก่งคอย

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยนายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ เพื่อนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาลและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> http://shorturl.asia/WLMSE
อำเภอแก่งคอย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย โดยนางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนพัฒนากรประจำตำบล, เจ้าของแปลง) พร้อมด้วยนายช่างจาก สนง.เทศบาลเมืองทับกวาง และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่แปลง 15 ไร่ หมู่ที่ 8 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อตรวจรับงานจ้าง วัดปริมาตรคิวดิน ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 15 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:3 ดินร่วนปนทราย
อำเภอหนองแซง

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลหนองแซง

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชวย) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คณะกรรมการสตรีตำบล หมู่บ้าน (กพสม. , กพสต.) ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รวม 15 คน สถานที่ : แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ โคกหนองนา โมเดล นายสมชาย มุสิกชาติ และห้องประชุมวัดหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี   https://youtu.be/EZ10vppHYVY ติดตามคลิบ EP.1 ได้ที่นี่ https://youtu.be/uESinpyEndc ติดตามคลิบ EP.2 ได้ที่นี่  https://youtu.be/uESinpyEndc ติดตามคลิบ EP.3 ได้ที่นี่  https://youtu.be/QhjuZYDsk3A บทสรุปโครงการ https://youtu.be/EZ10vppHYVY โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองแซง

โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ/แหล่งอาหาร ที่มีความปลอดภัยไร้สารพิษ สำหรับคนในชุมชน ผู้สัญจรทั่วไป ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์วิกฤต และส่งเสริมให้เกิดตำบลเกื้อกูล แบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกัน ตามวิถีพอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จุดเริ่มต้นสะพานสี่แยกบ้านดอนทราย หมู่ที่ 6 (ระยะทางจาก ม.4-ม.7) ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยได้ปลูกไม้กินได้ตลอดปี ได้แก่ ต้นมะตูมแขก ชะมวง เสม็ด ผักติ้ว ขี้เหล็ก โดยปลูกตามแนวถนนเป็นระยะกว่า 1 กิโลเมตร     ชม คลิป วิดีโอ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี >>>
อำเภอแก่งคอย

พช.แก่งคอย ลุยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนอง นา พช."

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”(CLM 15 ไร่ และ HLM 3ไร่ มีรายละเอียดในการลงพื้นที่ ดังนี้ 1) แปลง นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์ บ้านป่าวังกวาง ม.1 ต.บ้านป่า (CLM 15 ไร่ แบบ 1:1 ร่วนปนทราย) เวลา 10.00 น. ให้การต้อนรับหน่วยงาน ปปช. ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตอบข้อซักถามปัญหาอุปสรรค พร้อมขอคำแ นะนำในการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ในการนี้ได้ทำการดูหน้างานบ่อที่ 4,6 ที่ดำเนินการขุดแล้วเสร็จแล้ว และบ่อที่ 3,7 ที่อยู่ในระหว่างทำการขุด เวลา 14.00 น. ทำการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง นายช่างควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อทำการกำหนดขนาดและกำหนดเส้นทางของคลองใส้ไก่ พื้นที่นา ร่วมกัน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว ในการสนับสนุนข้อมูลพร้อมร่วมสำรวจทิศทางของคลองใส้ไก่และพื้นที่นาเพื่อให้เป็นไปตามหลักภูมิสังคม   2) แปลง นายเชาว์ลิต เชื่อมขุนทด ม.9 บ้านหินซ้อนใต้ ต.หินซ้อน (HLM 3ไร่ แบบ 1:1 ดินร่วนปนทราย)เวลา 16.00 น. ทำการตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับงาน พร้อมด้วย นายช่างควบคุมงาน เจ้าของแปลง ผู้รับจ้าง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อตรวจสอบรูปทรงบ่อ และขนาดให้เป็นไปตามแบบแปลน และจะได้ดำเนินการเบิก-จ่าย ตามระเบียบฯและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  
อำเภอเมืองสระบุรี

กิจกรรมฝึกอบรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี📣

กรมการพัฒนาชุมชน
📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี  จัดกิจกรรมฝึกอบรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่  7  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี📣   ⏰วันศุกร์ที่ 12  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งทิวา  ทิวาวงษ์  พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี  และนางชลธิชา เคลือบบุญสอน  อาสาพัฒนา(อสพ.) 🌷ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้ ⚡️ เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักฯ มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  3  ด้าน (1)  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร (2)  สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (3)  สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ⚡️ เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อมสามารถจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ⚡️  เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถฝึกอาชีพให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ♠️  ปราชญ์ชุมชนจำนวน 5 ราย ♠️  ครัวเรือนเป้าหมาย  (ผู้แทนครัวเรือน) จำนวน 20  ครัวเรือน ✨  ความรู้ที่ครัวเรือนเป้าหมายเลือกฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ การทำหมูส้ม และหมูแดดเดียว 📍 พื้นที่ดำเนินการ  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 7  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 📷ภาพ/ข่าวโดย  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี📝   🥬มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี🥦   #Change for good #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565