พัฒนาชุมชนใสสะอาด

โครงการพัฒนาชุมชนสระบุรีใสสะอาด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการ “พัฒนาชุมชนสระบุรีใสสะอาด”

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(Visited 1 times, 1 visits today)