ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระบุรี บูรณาการหน่วยงานจัดกิจกรรม “ตระการตาผ้าทอสืบสาน ภูมิปัญญา วิถีถิ่น สระบุรี” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นำทีมจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำข้อมูลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” ด้วย Google Data Studio

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ“โคก หนองนา โมเดล”