บทบาท ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

Share

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการ รองรับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประสานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติความเป็นมาจังหวัดสระบุรี

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมากทั้งเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูงซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำที่สำคัญ มีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้น สระบุรียังมีคลองที่สำคัญๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้นๆของประเทศไทย โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพที่เพรียบพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์ จังหวัดสระบุรี

เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

พันธกิจ จังหวัดสระบุรี

๑. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน สังคม
๓. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
๔. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมาย กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้
๑. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลและ เชื่อมโยงนานาชาติ
๓. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
๔. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี

“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ภาพรวม ดังนี้
๑. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
๒. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด
๓. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
๔. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕   Change for Good

 

เป้าหมายหมายกรมการพัฒนาชุมชน

ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๙๘ หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

พันธ์กิจกรมการพัฒนาชุมชน

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญ การทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

๑. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

๑. พัฒนาการจังหวัดระดับสูง จำนวน ๑ คน
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน ๔ คน
๓. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑๓ คน
๔. นักวิชาการ ๘ คน
๕. อำนวยการ ๕ คน
๖. พัฒนากร ๕๓ คน
๗. พัฒนากร ปฏิบัติหน้าที่กรม ๑ คน
รวม ๘๕ คน

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานอำเภอ 13 อำเภอ

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

๑. นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ๒. นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๓. นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ๔. นางปทิตตา มีชิตสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(Visited 24 times, 1 visits today)