โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศุภิสรา แสงบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปทิตตา มีชิตสม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวนิภาพร โสมา

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางปสุตา ศรีวงษา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวรรณภา ลูกบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวนีย์ แก้ววัง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวอรทัย เดชยศดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางธิชา บุตรสิน

นว.พช.ชำนาญการ

นางโสภิดา รังษา

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์

นว.พช.ปฏิบัติการ

นางกรวรรณ พันสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางปริชาต พลอยงาม

พนักงานทั่วไป

นางสาวสารินันท์ ชูตินันท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวหทัยพร ประพริก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทำเนียบพัฒนาการอำเภอ

น.ส.รุ่งทิวา ทิวาวงษ์

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

น.ส.วิลาวัลย์ คาระวะ

พัฒนาการอำเภอแก่งคอย

น.ส.จันจิรา นาคภูมิ

พัฒนาการอำเภอหนองแค

น.ส.ริตยา รอดนิ่ม

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม

พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ

น.ส.ทับทิม วัดสง่า

พัฒนาการอำเภอเสาไห้

นางสุคนธ์ ชูทิพย์

พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

นางณภาศรี ปิยะกิจ

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

นายบันเทิง ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอหนองโดน

นางสาวบุญเทียม ขุนทอง

พัฒนาการอำเภอดอนพุด

นางงามตา สิงห์สูง

พัฒนาการอำเภอวังม่วง

นางสาวพรทิพย์ กิ่งนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

(Visited 4 times, 1 visits today)