โครงสร้างบุคลากร

Share

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี โทร.084-8740561

นายณภัทร แพงโสภา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229694

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229691

นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229698

นางงามตา สิงห์สูง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229685

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางโสภิดา รังษา

นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ

นว.พช.ชำนาญการ

นางปสุตา ศรีวงษา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย

นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวเสาวนีย์ แก้ววัง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง

นว.พช.ชำนาญการ

นางวรรณภา ลูกบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสารินันท์ ชูตินันท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายเพ็ญเพชร ปิยะกิจ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววิพัชรา เห็นเจริญ

นักพัฒนาชุมชน

นายกิตติพงษ์ วงศ์อินทร์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวเบญญาณิช การโชค

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวปิยะมาศ สุขเลิศ

นักพัฒนาชุมชน

นางกรวรรณ พันสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรทัย เดชยศดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรุษ เวกอรุณ

นิติกร

นางปริชาต พลอยงาม

พนักงานทั่วไป

นางสาวหทัยพร ประพริก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธรรมนูญ จันทรานนท์

พนักงานขับรถยนต์

นายทักสิน สาระวิทโยธิน

ลูกจ้างประจำ

นางอรอุมา ภูเลาสิงห์

พนักงานทำความสะอาด

ทำเนียบพัฒนาการอำเภอ

น.ส.รุ่งทิวา ทิวาวงษ์

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

โทร.0818229703

น.ส.วิลาวัลย์ คาระวะ

พัฒนาการอำเภอแก่งคอย

โทร.081-8229705

น.ส.จันจิรา นาคภูมิ

พัฒนาการอำเภอหนองแค

โทร.081-8229738

นางสาวบุญเทียม ขุนทอง

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

โทร.081-8229741

นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม

พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ

โทร.081-8229716

น.ส.ทับทิม วัดสง่า

พัฒนาการอำเภอเสาไห้

โทร.081-8229732

นายบุญจันทร์ ราวีศรี

พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

โทร.081-8229720

นางณภาศรี ปิยะกิจ

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

โทร.081-8229726

นายบันเทิง ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

โทร.081-8229721

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอหนองโดน

โทร.081-8229745

นางนาราวดี ศรีคงแก้ว

พัฒนาการอำเภอวังม่วง

โทร.081-8229764

นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โทร.081-8229820

(Visited 4 times, 1 visits today)