โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ทำเนียบผู้บริหาร

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย

รักษาการพัฒนาการจังหวัดสระบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศุภิสรา แสงบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปทิตตา มีชิตสม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางนาราวดี ศรีคงแก้ว

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวพรทิพย์ กิ่งนอก

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายบุญจันทร์ ราวีศรี

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวนิภาพร โสมา

นว.พช.ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางปสุตา ศรีวงษา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวรรณภา ลูกบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวนีย์ แก้ววัง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวกิตติยา ทันเที่ยง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวอรทัย เดชยศดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางธิชา บุตรสิน

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวหงษา ศรีวิลาศ

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์

นว.พช.ปฏิบัติการ

นางกรวรรณ พันสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางปริชาต พลอยงาม

พนักงานทั่วไป

นางสาวสารินันท์ ชูตินันท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวหทัยพร ประพริก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทำเนียบพัฒนาการอำเภอ

น.ส.รุ่งทิวา ทิวาวงษ์

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

น.ส.วิลาวัลย์ คาระวะ

พัฒนาการอำเภอแก่งคอย

น.ส.จันจิรา นาคภูมิ

พัฒนาการอำเภอหนองแค

น.ส.ริตยา รอดนิ่ม

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม

พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ

น.ส.ทับทิม วัดสง่า

พัฒนาการอำเภอเสาไห้

นางสุคนธ์ ชูทิพย์

พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

นางณภาศรี ปิยะกิจ

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

นายบันเทิง ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

นางสาวบุญเทียม ขุนทอง

พัฒนาการอำเภอหนองโดน

นางขวัญเมือง พงษ์นุช

รกท.พัฒนาการอำเภอดอนพุด

นางงามตา สิงห์สูง

พัฒนาการอำเภอวังม่วง

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง

รกท.พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

(Visited 4 times, 1 visits today)