โครงสร้างบุคลากร

Share

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี โทร.084-8740561

นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229694

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229691

นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229698

นางงามตา สิงห์สูงผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร.081-8229685

นางสุรญาณี จั่นบำรุง นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางโสภิดา รังษา นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางอรุณี ไชยพรรณา นว.พช. ชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางปสุตา ศรีวงษา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย นว.พช.ชำนาญการ

(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวเสาวนีย์ แก้ววัง นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์ นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววีรวรรณ วรรณรี นว.พช.ชำนาญการ

นางวรรณภา ลูกบัว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวสารินันท์ ชูตินันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรวรรณ พันสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรทัย เดชยศดี นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรุษ เวกอรุณ นิติกร

นางปริชาต พลอยงาม พนักงานทั่วไป

นางสาวหทัยพร ประพริก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธรรมนูญ จันทรานนท์ พนักงานขับรถยนต์

นายทักสิน สาระวิทโยธิน

ลูกจ้างประจำ

นางอรอุมา ภูเลาสิงห์

พนักงานทำความสะอาด

ทำเนียบพัฒนาการอำเภอ

น.ส.รุ่งทิวา ทิวาวงษ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

โทร.0818229703

น.ส.วิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย

โทร.081-8229705

น.ส.จันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค

โทร.081-8229738

นางสาวบุญเทียม ขุนทอง พัฒนาการอำเภอหนองแซง

โทร.081-8229741

นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ

โทร.081-8229716

พัฒนาการอำเภอเสาไห้

โทร.081-8229732

นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

โทร.081-8229720

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

โทร.081-8229726

นายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

โทร.081-8229721

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอหนองโดน

โทร.081-8229745

นางนาราวดี ศรีคงแก้ว พัฒนาการอำเภอวังม่วง

โทร.081-8229764

นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โทร.081-8229820

(Visited 4 times, 1 visits today)