โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

🌻🌻พช.สระบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP สู่ยุค 4.0 “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”🌻🌻
🎯วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน OTOP คอมเพล็กซ์สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
♦️นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP สู่ยุค 4.0 “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล” กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 คน จาก 13 อำเภอ
2) เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 4 คน  รวม 54 คน
♦️โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
♦️ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
♦️ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
♦️ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล
โดยหลักสูตรของโครงการ ดังนี้ คือ
1. การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0
2. ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3. การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”
4 . การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์และฝึกปฏิบัติ
5. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
6. การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
7. ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์ และ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
📷ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
✒️ ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
##เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)