🌼🌼🌼  พช.สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จังหวัดสระบุรี  🌼🌼🌼            

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการส้รางรายได้จากิจการอาหารปลอดภัย จังหวัดสระบุรี และได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ บูรณสันติ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พวงจีน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางวรรณา ชินชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายอัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ผู้แทนกลุ่มเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเพียรพฤกษา ผู้แทนเกษตรกรไร่สกุณาหรรษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

โดยสาระสำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในประเด็นหารือระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี กับ โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/กิจการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 4 อาคาร OPD หลักการร่วมของการซื้อ-ขาย อาหารปลอดภัย (MOU/สัญญา)

หลังจาก นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการสร้างรายได้จากิจการอาหารปลอดภัย จังหวัดสระบุรี” กับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ความโปร่งใสในการดำเนินการ ทั้งบริษัทและเครือข่ายเกษตร และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการหรือบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนตามที่ทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งด้านการทำสัญญา การบัญชี การรับ – จ่ายเงิน และการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณสินค้า การปนเปื้อนใดๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าที่รับผิดชอบตามที่ดำเนินการร่วมกันตามแจ้งในบันทึกข้อตกลง

❌❌  การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ❌❌

ภาพ/ข่าว : น.ส.เบญญาณิช การโชค กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#Change for good

#สถานีข่าวCNSสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)