🌼🌼🌼  พช.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference 🌼🌼🌼

🌼🌼🌼  พช.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference 🌼🌼🌼

 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วยกองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางงามตา สิงห์สูง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ประกอบด้วย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการใช้จ่ายงบกลาง การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ รวมถึงการประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

❌❌❌❌ ❌❌  การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ❌❌

ภาพ/ข่าว : น.ส.เบญญาณิช การโชค กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#Change for good

#สถานีข่าวCNSสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)