🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ เป็นประธานกรรมการในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอแก่งคอยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว หัวหน้าคณะทำงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชำผักแพว ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พร้อมตอบข้อคำถามและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการพัฒาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
❌❌การดำเนินการตรวจประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด❌❌
📸 ภาพ : น.ส.ปิยะมาศ สุขเลิศ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
✒️ ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)