🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
โดยแยกตามเกณฑ์การให้คะแนน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดใน 5 มิติ รายละเอียดดังนี้
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และให้การดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
3. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
❌❌การดำเนินการตรวจประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด❌❌
📸 ภาพ/ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)