🌼🌼🌼 พช.สระบุรี ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2565 🌼🌼🌼

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางจิราพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางโสภิดา รังษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นคณะกรรมการลงพื้นที่คัดเลือกดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ด้วยจังหวัดสระบุรี กำหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย/หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 2 รางวัล
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 1 รางวัล
4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 รางวัล
โดยอำเภอเมืองสระบุรี ณ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ส่งกิจกรรมเข้าคัดสรรฯ จำนวน 4 ประเภท คือ
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย/หญิง ดีเด่น
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น
4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น
ซึ่งจังหวัดได้มีการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี โดยลงพื้นที่คัดเลือกทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
❌❌ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด ❌❌
📸 ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี
✒️ ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)