🌼🌼🌼จังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ “ประชาชนสระบุรี อยู่ดี มีสุข”🌼🌼🌼

🏡ศจพ.อ.วิหารแดง ขับเคลื่อนงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง มอบหมายให้นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอวิหารแดง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ต.เจริญธรรม ดำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเจริญธรรมและทีมพี่เลี้ยง

🌼อบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ต.เจริญธรรม อาชีพพื้นถิ่น การไพหญ้าคา วัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเปราะบาง มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มจากการไพหญ้าคา โดยให้ความรู้ ในการปลูกและการเก็บเกี่ยวหญ้าคา การตลาด การรวมกลุ่ม การใช้ประโยชน์จากสมุนไพหญ้าคา และร่วมกันลงแปลงปลูกหญ้าคา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

🌸ในการนี้ นางณภาศรี ปิยะกิจ ได้ให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🦠💉การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📣📣📣ประชาสัมพันธ์โดย :
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี🌻
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี🌻
#Change for good 🌻
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 🌻ภายในปี 2565🌻

(Visited 1 times, 1 visits today)