🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบูรณาการฯ และบริการภาครัฐ Linkage Center🌼🌼🌼

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน บริษัท เอส.ดับบลิว เทค แอนด์ มีเดีย จำกัด (บริษัทผู้พัฒนา) ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center และเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด จำนวน 1 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
❌❌ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด ❌❌
📸 ภาพ/ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)