🌼🌼🌼 จังหวัดสระบุรี จัดดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2565 🌼🌼🌼

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางชมพูนุช ปัญญากาวิน ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระปี 2556 – 2565 ที่ครบกำหนดชำระเงินคืนตามสัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 340 โครงการ เป็นเงิน 1,481,325.32 บาท
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี ผลการเบิกจ่าย 94.71 %(12,736,876.92 บาท)
3. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 3 อำเภอ รวม 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 940,000.00 บาท
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็น 94.71% เป็นเงิน 12,736,876.92 บาท
5. ผลการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี หนี้เกินกำหนดชำระ 9,876,336.91 บาท ร้อยละหนี้เกินกำหนด 15.5% จำนวนหนี้ค้างชำระต้องลดลง 4,671,622.02 บาท
6. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
7. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน มีการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 อำเภอ รวม 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000.00 บาท
8. การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (เงินให้เปล่า) มีการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรีสามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
❌❌ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด ❌❌
📸 ภาพ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
📸 ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)