🌼🌼🌼 จังหวัดสระบุรี จัดดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565🌼🌼🌼

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางชมพูนุช ปัญญากาวิน ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระปี 2556 – 2565 ที่ครบกำหนดชำระเงินคืนตามสัญญา ในเดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 420 โครงการ เป็นเงิน 5,300,849.86 บาท
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี ผลการเบิกจ่าย 87.49 %(11,765,371.92 บาท)
3. ผลการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
ฐานหนี้เกินกำหนดชำระ ณ 1 ต.ค. 64 จำนวนเงิน 4,079,626.84 บาท
หนี้เกินกำหนดชำระ ณ 3 พ.ค. 65 จำนวนเงิน 6,897,176.77 บาท
การบริหารจัดการหนี้ที่ลดลงได้ จำนวนเงิน – 4,041,437.98 บาท
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย ปี 2565 100 % 8,533 คน ผลการดำเนินงาน 42.67 % (3,641 คน) จำนวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 100% (75 โครงการ) ผลการดำเนินงาน 81.33 % (61 โครงการ)
5. การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
6. มาตรการโอนเงินรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยลูกหนี้ยื่นหนังสือยืนยันการชำระเงินฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
7. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดกิจกรรม “ตลาดแก้จน สินค้าชุมชน เพื่อคนสระบุรี” โดยกำหนดเปิดตลาดครั้งแรกในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และครั้งต่อไปจะจัดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.
8.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
โดยวัตถุประสงค์การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ
#กรมการพัฒนาชุมชน 🌼
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💐
#Change for good 🌼
#สถานีข่าวCNSสระบุรี 💐
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)