🌼🌼🌼 จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” 🌼🌼🌼

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรมปลูกปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี” พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 2 นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์ ผู้ปกครองศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ทีม Smart farming เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กำหนดการกิจกรรมฯ ดังนี้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ห่มดินและปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกิจกรรมพัฒนาเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก/แปลงฟ้าทะลายโจร การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มศูนย์ชำผักแพว ปี 2565 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Model 30 ตารางวา” มอบอุปกรณ์ปลูกผักบุ้งไร้ดินให้ทีม Smart farming เยี่ยมชมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ 1 นางสุดตา สีดา และครัวเรือนที่ 2 นางสาวณัฐธิดา ปะกะตัง
โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างนำไปขยายผลสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
❌❌การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ❌❌
📸 ภาพ/ข่าว : น.ส.ทิพรดา การโชค นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)