🌼🌼🌼 จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex🌼🌼🌼

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการจัดหาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระบบภูมิสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (GIS) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ (Real – Time Processing) สนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ (Geographic Information System : GIS) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด จำนวน 1 คน เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการทำงานของ ArcGIS Enterprise Portal วิธีการสร้างและการเชิญผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม และการจัดเตรียมและกำหนดคุณสมบัติของ Feature Layer การจัดเตรียมและการเผยแพร่แผนที่ Web map บน ArcGIS Enterprise Portal รวมถึงการสร้างเว็บโปรแกรมประยุกต์ด้วย Web Appbuilder for ArcGIS
2. หลักสูตรการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาชุมชน และเว็บแผนที่อธิบายข้อมูล (Web Portal) สำหรับให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการทำงานของ ArcGIS Dashboards การสร้างเว็บแผนที่ (Web map) เพื่อเรียกใช้งานบนแดชบอร์ด การสร้าง Dashboards บน Web Browser รวมถึงการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์โครงสร้าง เนื้อหา และการแสดงผลการจัดทำระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในระบบได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)