พช.สระบุรี ร่วมสังเกตการณ์ สตง. ในการติดตามตรวจสอบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้ ระยะที่ 1)

📣📣 พช.สระบุรี ร่วมสังเกตการณ์ สตง. ในการติดตามตรวจสอบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้ ระยะที่ 1)

🗓️ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
⌚ เวลา 09.00 น.
🛤 ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

👮👮 นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี (สตง.) ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตามครั้งนี้

📌📌 จากการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ในครั้งนี้ สตง.ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ คำถึงความคุ้มค่า

🌳🌳 ผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 แปลง/ราย จำแนกเป็น HLM พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 9 แปลง/ราย พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 9 แปลง/ราย และ CLM พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 2 แปลง/ราย ได้ก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

👍👍 แปลง CLM ตำบลทับกวาง จะเริ่มดำเนินการขุด ในวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 โดยมีทีมงาน สพอ.แก่งคอย เจ้าของแปลง นพต. ปปช. ทหาร และคณะกรรมการตรวจรับ มาร่วมด้วย
👍👍 แปลง CLM ตำบลบ้านป่า จะเริ่มดำเนินการขุด ในวันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 64
👍👍 แปลง HLM 18 แปลง จะเริ่มดำเนินการขุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 64

📸📝 : ประชาสัมพันธ์โดย นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)