พช.สระบุรี รวมพลังขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว อำเภอแก่งคอย

🗓️ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
⌚ เวลา 13.00 น.
🛤 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

👮👮 นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายณภัทร แพงโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย, นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นายธีระเนตร น้อยคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และพนักงานจ้างเหมาชำผักแพว รวมพลังวางแผนขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีในศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

📌 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ
📌 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปกครองศูนย์ฯ
📌 จัดทำฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานปลูกผักสวนครัว ฐานแปรรูปผลผลิต ฐานคนรักษ์พืช ฐานสมุนไพรใกล้ตัว ฐานโคก หนอง นา พช. ฐาน 1 ไร่พอเพียง ฐานเกษตรผสมผสานไม้ผล ฐานธนาคารต้นไม้
📌 ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ

📸📝 : ประชาสัมพันธ์โดย นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)