สพจ.สระบุรี ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
🔹นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
👉🏻1. การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564
👉🏻2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
👉🏻3. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
👉🏻4. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
👉🏻5. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉🏻6. แผนการติดตั้งและอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ประจำปี 2564 ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564
👉🏻7. การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet จำนวน 89 เครื่อง
👉🏻8. การส่งข่าวและคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัด และกิจกรรมนโยบายสำคัญ โคก หนอง นา โมเดล พช.และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
👉🏻9. การรายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ธีมแต่งกายเดือนเมษายน “ผ้าไทยสีสันสดใสคลายร้อน”
👉🏻10. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
👉🏻11. รายงานผลการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใบพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 347,587 บาท และการมอบทุนอุปการะเด็ก
👉🏻12. การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564
👉🏻13. การพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน เราจะอยู่กันอย่างไร” จำนวน 1 แห่ง
👉🏻14. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล พช.”
👉🏻15. ข้อสั่งการ ข้อแนะนำ ในการดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล พช. ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ(นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) จากการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1
👉🏻16. การตรวจติดตามโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล พช. ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี
👉🏻17. การนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
👉🏻18. การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี 2564 กิจกรรมเชิงนวัตกรรมโครงการ “พช.มุ่งมั่น ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประสาน 7 ภาคีเครือข่าย ณ วัดพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
👉🏻19. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
⭐️นายสุริยา. บุญเรืองยศศิริ ได้กล่าวเน้นย้ำ ในการดำเนินพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยขอให้ทุกอำเภอได้ศึกษา ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการ ที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงนำข้อมูลจาก TPMAP มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำโครงการ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)