สตรีจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทย

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
นางชมพูนุช ปัญญากาวิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โดยประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2564
2. การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 โดยจังหวัดสระบุรี กำหนดแนวทางในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพระดับจังหวัด จำนวน 1 ครัวเรือน พร้อมจัดทำข้อมูลรูปเล่ม รูปถ่ายกิจกรรม และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง โดยให้อำเภอรายงานผลการคัดเลือกภายในกำหนด
3. การเตรียมการจัดดำเนินโครงการสตรีสระบุรีสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)