พช.สระบุรี ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
🔹นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้กิจกรรมจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี โดยมี บริษัท ริมเส้น จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียน OTOP คอมเพล็กซ์สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 กลุ่ม/ราย นำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่นำมาพัฒนาในกิจกรรมในวันนี้
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)