สพจ.สระบุรี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการจัดสรรเงินกู้ แนวทางการเบิกจ่าย ทั้ง 7 กิจกรรม พร้อมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากคู่มือ แนวทางที่กรมฯ ส่งให้โดยละเอียด และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชน
#สถานีข่าว CNS สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)