พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
              นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 37 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
          1. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนผู้สมัครสอบ จำนวน 111 คน แบ่งตามพื้นที่ที่สมัคร ดังนี้
(1) อำเภอแก่งคอย จำนวน 60 คน
(2) อำเภอวิหารแดง จำนวน 25 คน
(3) อำเภอดอนพุด จำนวน 26 คน
          2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี
          3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี
         4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี
           โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 07.30 – 16.30 น. โดยแบ่งตามพื้นที่ที่สมัคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย/อำเภอวิหารแดง/อำเภอดอนพุด และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักความเสียสละ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม และถือเป็นความลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
#สถานีข่าว CNS สระบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)