จังหวัดสระบุรี บูรณาการหน่วยงานจัดกิจกรรม “ตระการตาผ้าทอสืบสาน ภูมิปัญญา วิถีถิ่น สระบุรี” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
          นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี โดยมี นางลัดดา หงสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี
            จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมและธำรงรักษาไว้ จึงจัดกิจกรรม ตระการตาผ้าทอสืบสาน ภูมิปัญญา วิถีถิ่น สระบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี โดยบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี และศูนย์การค้าสุขอนันต์ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง และส่งเสริมความร่วมมือในการบูรณาการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และศูนย์การค้าสุขอนันต์ปาร์คจังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำให้เกิดการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง ให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั้งนี้ทำให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
            ในการนี้ นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเดินแบบผ้าพื้นบ้านสระบุรี โดยได้สวมใส่ชุดพื้นถิ่นไท –ยวน จากกลุ่มทอผ้ายกมุกลายโบราณ หมู่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แบบเสื้อ เป็นผ้าทอโบราณ สีพื้นผ้าซิ่น ลายยกมุกโบราณ เรียก “ลายลูกแก้ว 3 ตะกอ” ผ้าทอ 3 ตะกอ ลายโบราณ สืบทอด ภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ผ้าสะไบ ลายยกมุกโบราณ เรียก “ลายดอกแก้ว 8 ตะกอ” ผ้าทอ 8 ตะกอ ลายโบราณ สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
                โดยมีผู้ที่ร่วมเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นบ้านสระบุรี ประกอบด้วย
1. ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
2. นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
3. นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ ประธานสภาอำเภอวิหารแดง
4. นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
5. นายสุกฤษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
6. นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี
7. นางพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
8. นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
9. นางอรพินทร์ สาระบูรณ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
10. นางชมพูนุช ปัญญากาวิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี
11. นางบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
12. นางนฤมล ดอกม่วง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
13. นางพัชรีภีณ์ ปาผล รองประธานชมรมการท่องเที่ยวแก่งคอย
14. นาณัฐปรีญา บัวสาย ผู้บริหารโกลเด้นเกทอพาร์ทเมนท์แก่งคอย
15. นางปรียาภร ภูเลาสิงห์ กรรมกทรฝ่ายวัฒน์ธรรมชมรมการท่องเที่ยวแก่งคอย
16. นางสาวณัฐรินธรณ์ ปาผล ผู้บริหารสตางค์รีสอร์ท
17. นางภัทราพิชญ์ จุลพันธ์ และนายภาณุวัฒน์ จุลพันธ์ ร้านเพชรคุ้มกบาล
                 นอกเหนือจากกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นบ้านจังหวัดสระบุรี แล้ว ยังมีกิจกรรมในงานอื่น ๆ ได้แก่ การแสดงรำอวยพร ชุดการแสดงแบบผ้าพื้นเมืองสระบุรี นิทรรศการผ้าพื้นเมืองสระบุรีและการแสดงทางวัฒนธรรมจากหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวนสระบุรี ดนตรีจากวงดนตรีมณฑลทหารบกที่ 18 และร้านค้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ร้านธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 บริเวณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี
#สถานีข่าว CNS สระบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)