รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี (นตผ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี (นตผ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี (นตผ.จังหวัด) นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญ จำนวน 2 ประเด็น ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ แล้วแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เพื่อทบทวนการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามขั้นตอนการดำเนินงานจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานของจังหวัดตามปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานของจังหวัด จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี (นตผ.จังหวัด) ขึ้น เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการนี้นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ในฐานะอนุกรรมการ/เลขานุการ ดำเนินการชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม โดยมติที่ประชุมรับทราบตามวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ความเป็นมาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.2 สรุปข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– ข้อตรวจพบประเด็นที่ 1 การดำเนินกิจกรรมใน 5 กระบวนงานหลักไม่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้อย่างแท้จริง
– ข้อตรวจพบประเด็นที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามแนวทางของโครงการแล้ว ยังมีปัจจัยบางประการที่ไม่สามารถเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้
โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายละเอียด ดังนี้
1) สำรวจและประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชนในกลุ่มที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) กำหนดนโยบายและแผนในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆที่จำเป็นในการรองรับนักท่องเที่ยว
3) สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความสำคัญต่อการค้นหาทุนชุมชนที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงกับสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
4) กำหนดรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการกับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านอื่นที่มีความเหมาะสม กับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพ ความพร้อมและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานเป็นรายหมู่บ้านที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
5) สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสำรวจ ตรวจสอบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไว้ ให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน
6)ให้หน่วยงานในพื้นที่มีการติดตามและประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละแห่งและรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
2. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
2.1 ทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวน 46 หมู่บ้าน/ชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานของจังหวัด ให้ดำเนินการพิจารณาการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ตามเกณฑ์การประเมินชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 จำนวน 46 หมู่บ้าน ได้แก่
1) ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท A จำนวน 1 หมู่บ้าน
2) ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท B จำนวน 8 หมู่บ้าน
3) ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท C จำนวน 22 หมู่บ้าน
4) ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท D จำนวน 15 หมู่บ้าน
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามปฏิทินการปฏิบัติการของจังหวัดสระบุรี และจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภท A B C และ D ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan) และรวบรวมส่งกรมการพัฒนาชุมชนภายในกำหนด (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563)
#สถานีข่าว CNS สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)