สพจ.สระบุรี ส่งสำนักงานเลขานุการกองทุนฯสตรี เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนางสาวสมาพร คนทน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี รวมถึงตัวแทนผู้เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดสระบุรี ร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองแซง โดยนางสาวปทิตตา แสงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวพรรณทิพา ฤทธิ์แก้ว หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และกลุ่มอาชีพผลิตตระกร้า (ขยะ) เพื่อการส่งออก โดยนางกนกวรรณ มีสำราญและนางณภัค ปทิตชัยเกษม โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

#สถานีข่าว CNS สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)