นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น.

นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

ทั้งนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดสระบุรี กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เรื่องการรักษาวินัยราชการ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนศึกษาระเบียบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ     จัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบ นอกจากนี้กล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง “ทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”รวมถึง การทำงานเป็นทีม ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นทีมของจังหวัด ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)