คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน

๑. คู่มือลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลิกรายละเอียด

๒. คู่มือการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

๓. คู่มือการขอรับเงินหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

๔. คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน (องค์กร ,หน่วยงาน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

๕. คู่มือการขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน คลิกรายละเอียด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)