รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี 2560-2564 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ฝั่งทางรถไฟ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี 2560-2564 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ฝั่งทางรถไฟ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

23 กรกฎาคม 2562 /

14:50 น. /

ดาวน์โหลด