คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี 2560-2564

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี 2560-2564

23 กรกฎาคม 2562 /

14:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

05 มิถุนายน 2560 /

06:24 น. /

ดาวน์โหลด