ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2562 /

14:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มีนาคม 2562 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2562 การซื้อจัดซื้อระบบโปรแกรมการขาย POS ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2562 การซื้อจัดซื้อระบบโปรแกรมการขาย POS ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

08 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:29 น. /

ดาวน์โหลด