โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา

หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจิรพรรณ สุขชาญไชย

หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายคำพอง วรรณวัติ

หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปริชาต พลอยงาม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 4 times, 1 visits today)