กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข)

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
สพจ.สระบุรี โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมได้แก่ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน
ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคำพอง วรรณวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติ/การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ/จังหวัด/เขตตรวจราชการ” , นางสาวจารุวรรณ คล่องตา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/การนำเสนอข้อมูล” และนางสาวบุญเทียม ขุนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ บรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis: CIA” และการใช้งานโปรแกรม Power Bi เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ.
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ฝึกการใช้โปรแกรม CIA 2020 และ Power Bi โดยให้ทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรฯ ให้ได้รู้จักตัวโปรแกรม และวิธีการใช้งานมากยิ่งขึ้น พร้อมให้มีการทดสอบการใช้ข้อมูล จปฐ.ในการนำเสนอข้อมูลด้วย

       ทั้งนี้ สพจ.สระบุรี โดยนายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ดังนี้
– สวมใส่หน้ากากอนามัย
– เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งประชุม/อบรม ระยะ 1-2 เมตร (Social Distancing)
– ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
– สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อลดการสัมผัส
– ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (หากพบว่า อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ กรุณา งด..เข้าร่วมทุกกรณี)

(Visited 1 times, 1 visits today)