ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ดีเด่น บ้านพุแค หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี: วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนบน พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรม การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ดีเด่น บ้านพุแค หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ โดยทั้งหมดได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการหมู่บ้านสารสนเทศฯด้วยการนำผลจากการสำรวจข้อมูล จปฐ.ข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA ประมวลผลทำให้ทราบว่าหมู่บ้านมีความเสี่ยงด้านใด นำมาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สำหรับบ้านพุแค วิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงทางด้านอาชีพและรายได้ แก้ปัญหาด้วยการจำหน่ายสินค้าในตลาดหัวปลี และใช้เครื่องมือสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ตลาด ผ่านเฟสบุ้ค ตลาดหัวปลี และการซื้อสินค้าในตลาดหัวปลีสามารถชำระค่าสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นได้เป็นความสะดวกสบาย สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)