ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลา 10.00 น. นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี(คสป.) วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

เวลา 10.00 น. นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี(คสป.) วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี


เวลา 10.00 น. นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี(คสป.)โดยมี นาย ไพบูลย์ บูรณสันติ (พัฒนาการจังหวัดสระบุรี)และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายต่างๆได้เข้าร่วมประชุมการดำเนิน นโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันวันที่21เมษายน 2560ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)