ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม