ข่าวประชาสัมพันธ์

- ว่าง -

พัฒนาการจังหวัดสระบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากสมุนไพร กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ และรายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากรังไหมผสมน้ำมันดอกทานตะวัน กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากสมุนไพร กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ และรายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากรังไหมผสมน้ำมันดอกทานตะวัน กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์ม

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากสมุนไพร กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ และรายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากรังไหมผสมน้ำมันดอกทานตะวัน กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากสมุนไพร กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ และรายการครุภัณฑ์ในการผลิตเครื่องสำอางค์สกัดจากรังไหมผสมน้ำมันดอกทานตะวัน กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)