ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายไพบูลย์ บูรณสันติ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสระบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

22 สิงหาคม 2560 / 09.44 น.

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 – 2564

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 – 2564

ลิงค์แบนเนอร์